Adatkezelési tájékoztató – Somogyi Ágnes EV

 

Tisztelt Felhasználó!

 

A Somogyi Ágnes EV ( cím/székhely: 9437 Hegykő Rétföld utca 5., Nyilvántartási szám: 52320907, adószám: 68836339-1-28/Kisadozó, NAIH-118827/2017 a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett számára elősegítse a jogainak a gyakorlását.

 

Adatkezelőként mindent megteszek annak érdekében, hogy következetesen, és hatékonyan gondoskodjak adatai biztonságáról.

 

Felhasználóimnak, ügyfeleimnek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri, az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

 

A személyes adatok módosítását, helyesbítését, törlését és egyéb adataival kapcsolatos megkereséseket, szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeim egyikén írásban lehet kérni.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal, és a vállalkozás adatkezelését szabályozza:

 

www.lelekszelence.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

 

www.lelekszelence.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

 

 

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

 

Az adatkezelő megnevezése:  Somogyi Ágnes EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

 

Az adatkezelő levelezési címe:  9437 Hegykő, Rétföld utca 5.

 

Az adatkezelő e-mail címe:  lelekszelence@gmail.com

 

Az adatkezelő telefonszáma:  +36-70/4086-012

 

Honlap:  www.lelekszelence.hu

 

Adatvédelmi biztos neve, elérhetőségei:

 

Az adatkezelő megnevezése:  Somogyi Ágnes EV (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe:  9437 Hegykő, Rétföld utca 5.

Az adatkezelő e-mail címe:  lelekszelence@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma:  +36-70/4086-012

 

FELIRATKOZÁSSAL, HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL, LETÖLTÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, amennyiben ez éppen aktuális:

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az érintett értesüljön a legfrissebb ajánlatokról, érdekességekről, termékekről.

 

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

KÖZÖSSÉGI MÉDIÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján,

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és követi, „lájkolta” a weboldalt.

 

Az adatkezelés célja:

A Közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásoknak, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, tematikus szakmai tartalom közvetítése egyéni, közösségi formában.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak  ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

AZ ÜGYFÉLKOMMUNIKÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ ADATKEZELÉS:

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:    

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az online eszközökön, telefonon, személyesen megadott azon adatok tárolásával, melyek a sikeres kapcsolattartás lehetőségét, a szolgáltatásnyújtás alapjait biztosítják, az Adatkezelő kényelmesebb, magasabb színvonalú szolgáltatást tud biztosítani.

 

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám, skype-elérhetőség, facebook-chat, szolgáltatás igénybe vétel esetén: lakcím, születési dátum, gyermekek, házastárs adatai, amennyiben a szolgáltatás megkívánja (minden esetben az ügyféllel egyeztetve, írásos beleegyezést aláírva), az ügyfél kérése és beleegyezése alapján.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Minden esetben írásban kell, hogy megtörténjen! Személyesen, és/vagy E-mailen.

 

A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉVEL, ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS INFORMÁCIÓI:

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:

Díjbekérő, illetve a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. alapján.

 

A kezelt adatok köre:

Név, cím, adószám, Bank számlaszám, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK:

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatom Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL:

 

AZ ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS:

 

Az adatfeldolgozó/tárhelyszolgáltató megnevezése: EVOLUTIONET KFT.

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

 

E-mail cím:  info@domain-tarhely.net (H-V, 0-24)

 

Telefonszám: +36 30 503 19 29 (H-P, 9:00-17:00)

 

Az Adatfeldolgozó, az adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG:

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Egyelőre semmilyen Hírlevél küldő céggel nincs kapcsolatom, amennyiben ez változik, a cég neve, elérhetőségei feltüntetésre kerülnek itt. Jelenleg én magam tartom a kapcsolatot, vagy személyesen, vagy a fentebb említett közösségi csatornán érem el a vendégeim, és az érdeklődőket.

 

Hírlevél küldést a fentiekben szereplő Adatkezelő végzi.

 

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

Szállítás

 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlák kipostázása, egyéb DM

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

– Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: Budapest 1540

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A szolgáltatásokat igénybe vevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás számlájának, DM házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör: connect.sid

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a melletük jelölt linken található információ szerint.

Figyelem: a lejjebb jelölt böngészők -emellett az olyanok is, melyek még kevésbé ismertek, vagy akár a jövőben kerülnek piacra- folyamatosan frissülnek, ezért javasolt a szolgáltató felkeresése az aktuális beállítási lehetőségek felmérésére, valamint adatvédelmi irányelveik megismerésére!

 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

Sütiket kezel még továbbá:

 

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

 

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés  a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége  korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a  konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,  amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás  weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg  megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a  Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával  összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK:

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 

a tájékoztatáshoz való jog,

az adatok helyesbítéséhez való jog,

az adatok törléséhez való jog,

az adatok zárolásához való jog,

a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Tájékoztatom emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, bírósághoz fordulhat.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA:

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A módosítást követő igénybevétellel, elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

Hatályba lépés: 2018. május 24.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.